Linkit

KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA
Keskeisiä terapiatyöskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja.

RATKES ry
RATKES ry on ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry. Yhdistyksen sivuilta löytyy mm. tietoa siitä, mitä ratkaisukeskeisyys on pähkinänkuoressa.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) eli silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi (lyhennetysti myös “silmänliiketerapia”) on yleistynyt lyhytkestoisen psykoterapiatekniikan muoto, jota voidaan soveltaa PTSD:n hoidon ohella myös muiden sellaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon, joissa traumaattisilla tai dysfunktionaalisilla muistoilla on keskeinen merkitys. Menetelmän perusajatuksena on, että tekniikan avulla traumaattisten muistojen käsittely nopeutuu.

KLIININEN HYPNOTERAPIA
Hypnoterapialla tarkoitetaan psykoterapeuttista työskentelyä, jossa hyödynnetään hypnoosimenettelyä ja -tilaa. Hypnoosia voidaan käyttää osana eri psykoterapiasuuntauksia tai erillisenä hypnoterapiana. Kliinisessä työssä hypnoosia käytettään mm. esiintymisjännityksen, kahvikuppineuroosin, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, unettomuuden, kivun, posttraumaattisen stressireaktion ja pelkojen hoidossa. Osana pidempää hoitoa hypnoosia voidaan hyvin käyttää myös esimerkiksi masennuksen hoidossa.